آزمایشگاه

در این شـرکت طراحی فرمولاسـیون آمیزه های لاسـتیکی مطابق با خواص مورد درخواست مشـتری (Test Plan) برای هر قطعـه بصورت جداگانه انجام می گیرد و  پس از تائید جنس توسط مشـتری ، آزمایشـگاه این شرکت در راسـتای کنترل کیفیت مداوم محصـولات ، بر روی آمیزه های تولیدی آزمایشـات زیر را با توجه به اسـتانداردهای مرتبط انجام داده و به همراه هر محموله گزارش آزمایشات خواص فیزیکی مکانیکی محصـول را به مشـتریان عرضه می نماید.

 • آزمایش سختی سنجی (Hardness Test)
 • آزمایش استحکام کششی  (Tensile Strength)
 • آزمایش درصد ازدیاد طول نسبی تا نقطه پارگی (Elongation)
 • آزمایش مقاومت پارگی (Tear Resistance)
 • آزمایش مانائی فشاری (Compression Set)
 • آزمایشات فرسودگی حرارتی (heat Aging) شامل :
  • تغییرات استحکام کششی (Changes of Tensile Strength)
  • تغییرات درصد ازدیاد طول نسبی تا نقطه پارگی (Changes of Elongation)
  • تغییرات سختی  (Changes of Hardness)
 • آزمایشات فرسودگی و مقاومت در برابر مایعات (Liquid Resistance) شامل :
  • تغییرات استحکام کششی (Changes of Tensile Strength)
  • تغییرات درصد ازدیاد طول نسبی تا نقطه پارگی (Changes of Elongation)
  • تغییرات سختی  (Changes of Hardness)

لازم بذکر است سایر آزمایشات مورد نیاز مشـتریان  نظیر تست ازون (Ozone Resistance) ، انعطاف پذیری در دمای پائین و یا طیف سنجی IR با بهره گیری از آزمایشـگاههای معتبری نظیر متالورژی رازی و یا ایتراک انجام می گیرد.

 

IMG_48677