لاستیک آببند کانکتور

لاستیک آببند کانکتور

لاستیک آببند کانکتور

تولیـد انواع لاسـتیکهای آببنـد نری و مادگی کانکتـور از جنس سـیلیکون رابر در اندازه و رنگـها و سختی های مختلف همـراه با سـاخت قالب مربوطه از توانمنـدیهای این شـرکت می باشـد.