قطعات مقاوم به حرارت و ولتاژ

قطعات مقاوم به حرارت و ولتاژ

قطعات مقاوم به حرارت و ولتاژ

طراحی قالب و تولید قطعات زیر از توانمندیهای این شرکت میباشد:

  • قطعات مقاوم به ولتاژ
    • نظیر قطعاتی که در خطوط  20kV استفاده میشود.
  • قطعات مقاوم به حرارت
    • نظیر قطعاتی که در مجاورت موتور خودرو است و یا در کوره های مختلف استفاده میشود.